Datatop

Informační systém DX6

plánování výroby

a) Modul pro plánování a řízení výroby

Systém nabízí funkce pro plánování a řízení toku materiálů, zkracování plánovacích cyklů, poskytuje aktuální informace a zvyšuje produktivitu pracovních procesů. Jeho nastavení je přímo dělané pro výrobu. Také je přizpůsobitelný pro různé výrobní strategie, ať už jde o zakázkovou výrobu nebo dávkovou výrobu.

b) Plánování výroby – CRP

Modul nabízí možnost plánování výroby CRP. To umožňuje plánování a koordinaci výroby na jednodušší úrovni. Modul také komunikuje s modulem pro zakázky, aby bylo docíleno flexibilního a konzistentního přístupu k plánování ve všech oblastech týkajících se zásobování materiálem a vytěžování disponibilních kapacit.

c) Plánování výroby – ATP

Modul nabízí možnost plánování ATP. To znamená možnost simulovat a hodnotit situaci v budoucích potřebách a zásobách. Simulaci je možné provádět nezávisle na operativním plánu výroby. V simulaci jde kontrolovat dostupnost přiřazených zdrojů a vytvářet předpovědi pro nákup surovin a zásob. Tuto simulaci je také možné porovnávat s operativním plánem a případně z ní do plánu kopírovat.

d) Výrobní kalkulace

Modul podporuje výpočet výrobních nákladů pomocí dat z plánování a řízení výroby a modulu pro sklad. Tím je zajištěna efektivita a flexibilita stanovení nákladů na jednotlivé výrobky.

e) Plánování spotřeby materiálu

Modul nabízí funkci generování sekundárních materiálových požadavků pro jednotlivé komponenty vcházející do produkovaného výrobku podle primárních materiálových požadavků. K těmto potřebám dokáže vygenerovat plánované zakázky pro objednání materiálu. Má také nástroje pro zajištění nízkých nákladů na skladování a dodržování termínů dodávek.

f) Kapacitní bilance

Modul má funkce, které zajišťují přehled o požadavcích na kapacity zdrojů (nebo jejich skupin) na všech úrovních plánování. Tento přehled také umožňuje zasahování do průběhu jednotlivých zakázek a pružné řešení problematiky ve výrobě.

g) Dílenské řízení a evidence výroby

Modul obsahuje evidenci výrobních zakázek s údaji, jako jsou termíny, náklady, kapacity strojů a lidí, výrobní pomůcky, nástroje, materiál, dokumentaci. Existují také funkce pro postupné uvolňování výrobních zakázek s kontrolou dostupnosti materiálů a výrobních zdrojů, tisk dokladů pro zjednodušené zpětné hlášení a odvádění výrobků do skladů.

h) Informační systém výroby

Modul umožňuje analýzu a monitorování výrobního procesu, stejně jako sledování stavu zakázek, nákladů a termínů. Používá standardní nástroje pro analýzu a monitorování celého výrobního procesu a tím umožňuje řídícím pracovníkům aktuální přehled o dění ve výrobním procesu.

Modul obsahuje funkce pro popis výrobků, výrobních procesů a zdrojů nutných pro výrobu. Jeho součástí je funkcionalita včetně průřezového klasifikačního systému, systému správy dokumentace a propojení na CAD systémy. Tyto funkce jsou schopné urychlit přípravu výrobního procesu a pomoci k budování konkurenceschopné výroby. Toho je dosaženo pomocí urychleného pořizování konstrukčních rozpisek, zpracování kusovníku a rychlým sestavováním výrobních postupů, které mohou být propracovány do různé míry podrobnosti. Modul respektuje standardy ISO a TÜV.

Modul také podporuje uchovávání popisu provedených změn a dokumentace výrobních příkazů. Má prostředky pro řazení a filtraci dat pro efektivní vyhledávání. Při zakládání nových položek je možné využít libovolných vzorů pro rozpisky i operace. Má také široké možnosti pro připojení výkresové dokumentace (například CAD), fotografií apod. Samozřejmostí je zobrazení historie provedených změn.

Monitorování výroby a hodnocení efektivity

a) Modul pro monitorování výroby a hodnocení efektivity

Modul je určený k online monitoringu výrobních operací v reálném čase, umožňuje provádět sběr výrobních dat od jednotlivých strojů a měřit dobu trvání jednotlivých operací a samozřejmě také výkon strojů. Modul poskytuje komplexní přehledy o jednotlivých fázích výroby, stavu jejich rozpracovanosti a zobrazit detailní časový snímek strojů.

Hlavní vlastnosti:

 1. Monitoring zařízení přes protokoly SNMPv3, HTTPS, SSH, MSSQL, MySQL pro jednoduché přidávání nových měřených služeb a zařízení
 2. Sdílené použití měřených služeb mezi zařízeními (každé měřené zařízení může mít vlastní specifikaci měřených hodnot služby, definici mezních hodnot a frekvenci měření
 3. Přiřazení práv uživatelům na jednotlivá zařízení, služby, grafy
 4. Autentifikace protokolem LDAP
 5. Vyvolání alarmu při překročení mezních hodnot a zaslání varovného emailu/SMS přiřazené obsluze zařízení/služby podle závažnosti problému
 
b) Propojení s ostatními spolupracujícími moduly

Modul softwaru pro monitorování výroby a hodnocení efektivity je schopen efektivní spolupráce s ostatními spolupracujícími moduly. Tato spolupráce umožňuje dosáhnout mnohem vyšší efektivity.

Modul pro monitorování poskytuje svá data ostatním modulům za účelem vytváření reportů a analýz.

c) Integrace s ERP

Modul je úzce propojen s ERP systémem, a proto v rámci monitoringu výroby zobrazuje i údaje z evidence zakázek, údaje o zákazníkovi a údaje z technologických listů. Rozpracovanost na pracovištích je možné sledovat jak v tabulkové, tak v grafické podobě.

Modul je schopen pokročilých rozborů výrobních dat, která získává prostřednictvím online monitoringu a jiných podnikových aplikací ERP. Tento modul slouží řídícím pracovníkům a vyššímu managementu k optimalizaci výrobních procesů a dosahování vyšší efektivity. Aplikace dokáže analyzovat rychlost výroby konkrétního stroje i celé skupiny strojů, dále sledovat vývoj rychlosti stroje na časové ose a také vyhodnocovat, co tuto rychlost ovlivňuje. Software dále zaznamená počet a délku prostojů s vyhodnocením, čím jsou tyto prostoje ovlivněny. Dokáže sledovat a analyzovat příčiny drobných výpadků během produkce, jež snižují efektivitu výroby a rychlost produkce.

Dotykový terminál pro výrobu

Modul je využit na dotykových výrobních terminálech, kde poslouží pro vizualizaci důležitých informací pro zaměstnance a pro zpětné zadávání dat zaměstnanci. Terminály mohou být doplněny čtečkami čárových kódů.

Hlavní vlastnosti:

 1. Přehledné rozhraní pro přihlášení pracovníků při příchodu na pracoviště i na samostatnou pracovní pozici a pro a odhlášení při odchodu
 2. Rozhraní, do nějž pracovník zaznamená zahájení a následné ukončení konkrétní zakázky
 3. Rozhraní, do nějž pracovník zaznamená zahájení a následné ukončení jednotlivých výrobních či jiných operací
 4. Rozhraní pro záznam naskladňovaných a vyskladňovaných komponent pro výrobu
 5. Rozhraní pro odepisování hotových výrobků
 6. Rozhraní pro odepisování vadných výrobních komponent s výběrovým menu, kde pracovník zvolí konkrétní důvody a příčiny vzniku vady na výrobku
 7. Automatická detekce prostojů spolu s vyžádáním odůvodnění, proč k nim dochází
 8. Automatická detekce při případném neplnění časových norem spolu s vyžádáním odůvodnění, proč nedodržení časového plánu dochází
 9. Zobrazení instrukcí a technologických postupů k jednotlivým výrobním úkonům. Zobrazí se ve chvíli, kdy pracovník do systému zadá, jakou činnost bude aktuálně provádět
 10. Zápis zjištěných závad, abnormalit a ohodnocení jejich závažnosti
 11. Ohlášení požadavků na údržbu jednotlivých zařízení a vyvolání nápověd pro pracovníky

Systém pro rychlé hlášení problémů a automatické generování alarmů

Hlavní vlastnosti:

 1. Pomocí terminálové aplikace hlásit přímo z pracoviště vzniklé problémy
 2. Uložení nahlášených problémů do databáze
 3. Upozornění příslušných pracovníků
 4. Zaznamenávání reakční doby, rychlosti vyřešení problémů
 5. Vytváření reportů pro vedení

Maintenance management system

Hlavní vlastnosti:

 1. Sledování pracovních příkazů
 2. Plánování úkolů
 3. Externí pracovní žádosti
 4. Historie oprav
 5. Správa inventáře
 6. API a webové služby

 

a) Sledování pracovních příkazů

Modul nabízí možnosti sledování pracovních příkazů. Eviduje typ příkazu, odpovědnou osobu, datum, popis a uajišťuje, aby zodpovědný technik dostal upozornění na každý nový příkaz, který se ho týká.

b) Plánování úkolů

Modul nabízí funkce pro dlouhodobé plánování úkolů.

c) Externí pracovní žádost

Modul nabízí funkci externích pracovních žádostí. To znamená, že kdokoliv z jiných oddělení může zažádat o údržbu či opravu.

d) Historie oprav

Modul eviduje historii oprav, kde se zaznamenává, co bylo opravováno, kdy to bylo opravováno a kým.

e) Správa inventáře

Modul obsahuje nástroje pro správu inventáře. To znamená, že eviduje údaje o strojích, vybavení, komponentách a dalším inventáři pro fungování firmy.

f) API a webové služby

Modul je vybaven rozhraním API a webovými službami pro oboustrannou výměnu dat s ostatními moduly ve firemním systému.

Plánování servisu B2B produktů a sdílení pracovníků z výroby

Modul pro plánování servisu

Modul je schopen evidovat a řídit veškeré související činnosti spojené s procesem servisu. To jak se záručními, tak i pozáručními zakázkami servisu / reklamací bez rozdílu, zda byly zadané lokálně nebo externě u partnerů.

Modul pro plánování servisu také disponuje vlastním informačním systémem, který vyhodnocuje kompletní statistiku – počet přijatých / dokončených zakázek, množství použitého materiálu, strávený čas podle jednotlivých úkonů atd.

Popis modul pro plánování servisu

Modul pro správu servisu obsahuje přehledný systém záložek, které slouží ke kompletní evidenci servisních zásahů z hlediska výkonů i materiálu.

Hlavní záložky:

 • Seznam – obsahuje standartní náhled nad daty v servisním modulu
 • Detail – je formulářovým zobrazením servisní operace – jednomu řádku odpovídá jeden detail servisu
 • Výkony – obsahuje jednotlivé výkony provedené v servisním zásahu. Výkony je možné vkládat do objednávky a fakturovat.
 • Materiál – obsahuje seznam materiálu spotřebovaného při servisním zásahu
 • Výjezdy – obsahuje seznam výjezdů pracovníků vztažených k servisnímu zásahu

Monitorování servisu B2B produktů a hodnocení efektivity

Modul pro monitorování servisu B2B

Modul je schopen on-line komunikace se zákazníkem a integruje komunikaci s nejrozšířenějšími komunikačními nástroji, včetně on-line webové komunikace přístupné na webových stránkách. Modul také umožňuje automatické generování SMS a emailových zpráv pro informování zákazníka nebo partnera o stavu jeho servisního případu.

Na jednotlivých terminálech je také možné zobrazovat pracovní postupy ve formě textu, obrázků nebo instruktážních videí. Dále pak zobrazuje nápovědu ke složitým postupům rozebírání zařízení a nabízí možnost zapisovat si vlastní poznámky pro případné návrhy na úpravy servisních pracovních postupů v budoucnu.

Modul monitorování také nabízí automatický sběr dat od zákazníků, od partnerů a také přímo z jednotlivých pracovišť anebo uložení pro M2M (machine to machine) výměnu dat do služby, které jsou v přímé komunikaci s řídícími počítači.

Vizualizace stavu výroby a navazujících činností na informačních obrazovkách

a) Vizualizace vytížení jednotlivých výrobních a logistických stanovišť

Modul umožňuje vizualizaci dat o vytíženosti a prostojích u jednotlivých stanovišť. Tato vizualizace slouží pro informování vedoucích pracovníků. Umožňuje také automatizované sledování dat v reálném čase.

b) Vizualizace požadavků

Modul umožňuje vytvořit názorný přehled všech současných požadavků nejen na výrobu, ale i na logistiku a na servis a znázornit jejich postup. Samozřejmostí je sledování informací v reálném čase bez zásahu uživatele s provázáním na pořadové systémy odběratelů.

c) Vizualizace front

Modul umožňuje v reálném čase vizualizovat fronty nedokončené výroby a výdeje výrobků na samotném pracovišti i front týkající se logistiky u smluvních odběratelů. Zobrazuje, co je potřeba vyrobit a na jakém stanovišti a dále vytížení jednotlivých logistických míst, které jsou provázány s aktuálními nevyřízenými požadavky zákazníků na jednotlivé servisní případy a výdeje zboží.

d) Vizualizace zaměstnanců a pracovních dob

Modul je schopen vizualizovat data o zaměstnancích a jejich pracovních dobách. Potřebná data zahrnují historicky nastavenou pracovní dobu, dobu příchodu a odchodu, stanoviště, pozici. Systém umožňuje provázání na již zavedené systémy ukládající pracovní dobu zaměstnanců, tzv. píchačky, kde bude managerovi patrné, kteří zaměstnanci se nacházejí aktuálně v práci a může je tak převelet například na výrobní pracovní místo.

f) Vizualizace produktivity

Modul dokáže vizualizovat výsledky produktivity.

 • Kolik výrobků z jakého stanoviště bylo vyrobeno, jak rychle a s jakými náklady.
 • Kolik výrobků z jakého stanoviště bylo expedováno, jak rychle a s jakými náklady.
 • Kolik výrobků na jakém stanovišti bylo servisováno, jak rychle a s jakými náklady.

Napojení výroby na sklady dodavatelů a jejich porovnání

a) Seznam dodavatelů

Modul obsahuje nástroje, které umožňují zobrazení seznamu dostupných dodavatelů a detaily k nim. Modul umožňuje zobrazení:

 • Identifikátoru dodavatele
 • Název dodavatele
 • Nákupní cenu určitého dílu u dodavatele
 • Nákupní měnu dílu
 • Měnu v jaké je cena
 • Množství v jakém je dodavatel schopný díly dodat
 • Dostupnost, jak dlouho trvá dodání zboží tímto dodavatelem
 • Kód zrovna vybraného dílu
 • Název zrovna vybraného dílu
 • Kód dodavatele, pod kterým se vybraný díl zrovna objednává
 • Název dílu, pod kterým jej dodavatel eviduje

b) Srovnání cen dodavatelů

Modul obsahuje nástroje pro srovnání cen dodavatelů. Nástroje umožňují vybrat produkt, který se zobrazí u všech dostupných dodavatelů a bude jasně vidět cena u každého dodavatele, aby bylo možné rozhodnout, který je nejvýhodnější. Toto souvisí s předchozím bodem, dodavatele lze srovnat podle ceny, ať už vzestupně či sestupně. Zobrazit lze i historii cen vybraného produktu., kde můžeme vidět ceny od či do určitého data (podle volby), můžeme omezit podle cenové kategorie i podle ceny.

V historii cen je zobrazeno:

 • Cena v každé kategorii (při zobrazení všech kategorií)
 • Kým a kdy byla cena změněna
 • Nákupní cena
 • Nákupní měna
 • Název dodavatele
 • Kód dodavatele

c) Napojení na dodavatele

Modul obsahuje nástroje pro napojení na dodavatele. To znamená, že pokud jsme rozhodnuti produkt odebírat od určitého dodavatele, tak je možné jednoduše spárovat produkt s dodavatelem a tím zautomatizovat proces nákupu. V seznamu dodavatelů je nástroj, jak produkt v systému napárovat na dodavatele a nastavit ho jako výchozího dodavatele pro tento konkrétní produkt.

d) Filtrování dodavatelů

Modul obsahuje nástroje pro filtrování dodavatelů podle zadaných kritérií. Možnosti filtrování jsou podle ceny určitého produktu, podle dostupnosti, podle názvu a podle kódu dodavatele.

e) Zobrazení dostupnosti a množství na skladě dodavatele

Modul obsahuje nástroje pro zjišťování dostupnosti a množství na skladě dodavatele. Při vybrání produktu je jasně vidět, u kterého dodavatele je produkt dostupný a za jakou cenu.

f) Výpočet prodejní ceny z nákupní ceny dodavatele

Po výběru dodavatele se přenese cena nákupní. Poté systém přepočte cenu pomocí předem nastavených koeficientů pro jednotlivé kategorie (pokud je nákup z cizí měny je předtím ještě nutné převést pomocí aktuálního kurzu, který je v systému evidován), přičíst relevantní poplatky (například recyklační poplatek). Tímto postupem dojde k prodejní ceně bez DPH, ze které se vypočítá cena s DPH podle platné legislativy.

Analýza zájmu o výrobky připravované do výroby podle zájmu o obdobné výrobky

a) Modul pro analýzu zájmu o výrobky

Modul ze zadaných zdrojů (Heuréka.cz, Zbozi.cz, Google nákupy, vlastní zdroje) analyzuje trendy, zájem o zboží a generuje reporty, které uživatelům chodí do emailu ve formě Microsoft Excel tabulek. Reporty chodí denně. Každý report obsahuje:

 • List s údaji o návštěvnosti jednotlivých kategorií produktů podle týdnů, včetně grafu, který tyto údaje zobrazuje. Tento list také zobrazuje údaje o tom, kolik se v každém sledovaném obchodu udělá objednávek a graf, který tato data zobrazuje.
 • List s údaji o návštěvnosti jednotlivých obchodů po týdnech, včetně grafu, který tyto údaje zobrazuje.
 • List s údaji o celkovém počtu nabízených TOP produktů (srovnání s ostatními obchody), údaje o počtu nabízených TOP produktů podle kategorií (srovnání s ostatními obchody), celkovou cenovou konkurence schopnost nabízených TOP produktů (srovnání s ostatními obchody) a cenovou konkurence schopnost nabízených top produktů podle kategorií (srovnání s ostatními obchody).
 • List s údaji o počtu nabízených TOP produktů podle jednotlivých výrobců, se srovnáním s ostatními obchody.
 • List s upozorněními na produkty, které jsou nabízeny příliš levně nebo příliš draho.
 • Listy pro jednotlivé kategorie, které obsahují detailní data o jednotlivých produktech a jejich cenách

b) Modul pro sledování cen

Modul podle XML feedu z obchodu zadavatele, podle dat z jiných obchodů a pomocí dataminingu automaticky sleduje ceny. Je možné nastavit, co přesně sledovat, je možné přenastavit párování produktů. Modul je také schopný posílat výstupy ve formě CSV souboru, XLSX, XML feedu, API, FTP přístupu a Google Drive služby.

c) Propojení s ostatními spolupracujícími moduly

Modul pro analýzu zájmu o výrobky je schopen komunikace a následné spolupráce s ostatními spolupracujícími moduly, které se budou podílet na analýze a hodnocení prodeje výrobků. Průběžně bude také probíhat vyhodnocení získaných dat, aby v případě jejich opravdové potřeby byly rychle dostupné do cílové sestavy či reportu.

 

Analýza úplnosti sortimentu a úplnosti nabídky komponent

a) Přehledné reporty

Modul obsahuje nástroje pro generování přehledných reportů. Reporty obsahují interpretovaná data.

b) Jasná viditelnost výsledku

Modul obsahuje nástroje pro rychlou a jasnou viditelnost výsledků firemního snažení. Modul umožňuje, aby kroky pro posun na trhu byly rychle viditelné. Modul ukázuje, jak se mění vaše postavení vůči konkurenci.

c) Přehled o trhu

Modul obsahuje nástroje pro zobrazení přehledu o trhu. Modul umožňuje zobrazení postavení firmy proti konkurenci a to jak celkově, tak v jednotlivých kategoriích.

d) Snadné napojení na stávající systémy

Modul umožňuje snadné napojení na stávající systémy.

e) Export reportů do emailu

Modul umožňuje export reportů do emailů jednotlivých zaměstnanců. Obsahuje nástroje, které umožňují posílat reporty ve formě Microsoft Excel sešitu na emailové adresy jednotlivých zaměstnanců (podle nastavení).

f) Sledování reportů pomocí webové aplikace

Modul také umožňuje sledování reportů ve webové aplikaci. Do aplikace se zaměstnanci pouze přihlásí a budou moci sledovat své reporty.

g) Posílání reportů

Modul dokáže ze zadaných zdrojů (Heuréka.cz, Zbozi.cz, Google nákupy, vlastní zdroje) analyzovat úplnost sortimentu a generovat reporty, které uživatelům chodí do emailu ve formě Microsoft Excel tabulek. Reporty chodí denně.

Nástroje pro zařazení výrobů, komponent a příslušenství do sortimentu

Řešení umožňuje dvojí přístup k zařazování výrobků, komponent a příslušenství do sortimentu.

1) Automatizovaný podle katalogů dodavatelů, kde je přenos dat implementován pomocí rozhraní a webových služeb.

2) Manuální, kde je možné produkty zařazovat pracovníkem ručně.

Nástroje pro napojení na zahraniční dodavatele a pro výměnu dat machine-to-machine

 

Modul pro napojení na zahraniční dodavatele slouží jako evidence vašich dodavatelů, kteří vám mohou dodat určitý produkt. Jde tedy o podrobný seznam dodavatelů, kteří se podle dodacích kódů budou párovat s jednotlivými produkty.

Rozhraní modulu se skládá ze dvou záložek:

 • Seznam – je tabulkovým pohledem na údaje o odběratelích / dodavatelích produktu
 • Detail – formluřové zobrazení jednotlivých řádků, slouží pro přidání a editaci záznamů

Záložka „Seznam“ obsahuje následující sloupce, které poskytnou rychle všechny potřebné informace:

 • Firma – název firmy dodavatele
 • ID – identifikační systémové číslo firmy
 • Nákupní cena – nákupní cena produktu u dodavatele
 • Měna – nákupní měna produktu
 • Množství – jaké množství je dodavatel schopný dodat
 • Dostupnost – jak dlouho trvá dodání zboží tímto dodavatelem
 • Kód – kód produktu v systému I6
 • Název – název produktu
 • Dodací kód – kód, pod kterým se produkt objednává u dodavatele

Dodavatelé jsou dále rozlišováni na dva typy:

 • Default – od tohoto dodavatele je zpravidla nakupován produkt
 • Standard – od tohoto dodavatele lze nakoupit produkt, pokud ho Default nebude mít na skladě

Samozřejmostí je i možnost rychlého filtrování podle kritérií: Firma, Kód produktu, Dodací kód produktu, Default, Standard, Odběratel a Dodavatel. Filtrování podle těchto kritérií umožní rychle dohledat hledaný produkt a zjistit například nákupní cenu a dostupnost.

Automatizace při expedici výrobků z více skladů

Modul automatizace pro expedici výrobků z více skladů se samostatně stará o expedici z více skladů. Například když si tedy zákazník objedná více výrobků či komponent a jedna z nich není přímo dostupná na centrálním skladě, ale jen u dodavatele, tak se modul automatizace spojí se systémem CRM a společně připraví dva možné režimy, jak nedostupnost vyřešit.

Režim 1:

Systém automaticky najde dodavatele, který má danou komponentu skladem a je schopen stihnout včasnou B2C expedici. Systém CRM se zapojí při kontaktování zákazníka, kterému je třeba sdělit, že je možné jeho objednávku včasně vykrýt, ale kvůli aktuální nedostupnosti komponenty na skladě se bude expedovat přímo od dodavatele. Pro něj to tedy znamená, že se s ním budou spojovat dvě logistické společnosti, kdy každá poveze jednu zásilku.

Režim 2:

Systém automaticky najde dodavatele, který má danou komponentu skladem a je schopen stihnout včasnou B2C expedici. Systém CRM se zapojí při kontaktování zákazníka, kterému je nutné sdělit, že je možné jeho objednávku včas vyřídit, ale přivezly by mu jej dvě logistické společnosti (v rozdílný čas). Zákazník ale požaduje kompletní dodání. Komponenta se tedy objedná u dodavatele, naskladní se na centrálním skladě v Dobřejovicích a poté se komplet zásilka expeduje k zákazníkovi. Ten tedy čeká o jeden den více, ale kompletní zásilku doručí jen jedna logistická společnost.

Automatizace pro optimalizaci skladového hospodářství

Modul automatizace pro optimalizaci skladového hospodářství se samostatně stará o udržování nastaveného minima a maxima počtu skladem držených výrobků. Systém je zároveň ale také schopen pracovat s výrobky na ostatních skladech a chytře s nimi nakládat.

Systém umí automaticky nakupovat výrobky na sklad podle pravidel nastavených v minimech a maximech pro daný výrobek. Aktualizace a kontrola skladových aktiv probíhá každé tři hodiny a v případě chybějících kusů u výrobků se automaticky nakoupí podle již výše uvedených pravidel. Zaměstnancům je také k dispozici přehledná historie nákupu daného výrobku v období čtyř týdnů, objednané kusy, kusy na cestě a vydávané kusy.

Automatizace pro dohledový systém výkonnosti prodeje jednotlivých partnerů

a) Sběr dat

Dodávané řešení je schopné sbírat veškerá relevantní data od partnerů včetně dat z ERP systémů, e-shopů, webových objednávkových portálů, PPC kampaní, i ze sociálních sítí a dalších zdrojů. Do systému je možno zadat či datově přenést, které konfigurace se prodávají na srovnávači cen Heureka.cz

b) Porovnávání dat

Tato data je možné porovnávat, zda se ve stejném rozsahu prodává i typová řada výrobků u partnera (údaje získávané z dat partnera). Pokud například všeobecně prodávané řady výrobků se u partnera neprodávají, systém upozorní, že by se daná řada výrobků mohla prodávat více, a vyzve ke kontrole např. ceny výrobku na e-shopu partnera, popisu výrobku, nastavené skladové dostupnosti, ceny a akce u konkurence atd.

Dalším indikátorem zájmu o výrobek je například návštěvnost výrobku proti prodejnosti výrobku. Pokud je stránka s popisem výrobku na e-shopu partnera hodně navštěvovaná a výrobek nebo příslušenství se neprodává, opět se jedná o dobrý důvod upozornit zaměstnance, že např. v nabídce není něco v nepořádku.

c) Vázání výrobku na alternativy

Řešení je schopné řešit provázání výrobků na alternativy, které jsou pro zákazníka přijatelné, případně příslušenství, které je pro zákazníka k danému výrobku nejžádanější. Klíčovým indikátorem zájmu o určité výrobky jsou slova, která jsou zákazníky zadávána do vyhledávačů.

d) Analýza klíčových slov

Systém je schopen poskytovat data získaná z různých nástrojů a webových služeb (GA, nástroje pro vyhodnocení PPC apod.), bude ukládat náklady na jednotlivé kampaně a bude schopen ukládat data z výsledku analýzy klíčových slov.

e) Posílání reportů

Modul dokáže ze zadaných zdrojů (Heuréka.cz, Zbozi.cz, Google nákupy, vlastní zdroje) analyzovat trendy, zájem o zboží a generovat reporty, které budou uživatelům chodit do emailu ve formě Microsoft Excel tabulek.

Výpočet optimální ceny a dostupnosti

Modul výpočtu optimální ceny a dostupnosti se stará jen o zajištění výpočtu ceny a její aktuálnost. Výpočet probíhá z ceny, kterou udává dodavatel. Systém automaticky spočítá cenu s DPH a poplatky, přesně podle procentuálního koeficientu marže na jednotlivých produktech.

Výši ceny lze měnit i hromadně, a to jak po skupinách produktů, skupinách produktů od jednoho dodavatele, tak i podle individuálního vyfiltrování, které může provést ručně zaměstnanec nebo i automat podle předem vyspecifikovaných pravidel.

V případě, že systémem nastavená cena nevyhovuje nebo ještě není dostupná (systém nemá z čeho ceny vypočítat), je možné nastavit cenu ručně přesně podle požadavků zaměstnance.

Optimalizace výroby dle náročnosti řešení servisu a následná optimalizace nabídky komponent a výrobků podle poruchovosti

a) Sběr dat

Modul je schopen ukládat data z jednotlivých servisních případů, jejichž součástí je příčina poruchy. Modul poté hlídá, jak jsou které výrobky a komponenty poruchové a co je příčinou jejich poruch.

b) Upozornění na poruchovost

Modul dokáže rozpoznat a upozornit obsluhu i jednotlivé produktové manažery na to, jaké jsou rozdíly v poruchovosti určitého sortimentu, rozdíly v poruchovosti při použití určitých materiálů nebo technických postupů a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými značkami. Modul tak dokáže klientovi napovědět, které komponenty nebo konfigurace znamenají vyšší budoucí náklady spojené s držením záruky. Tyto údaje bude též možné nabídnout jako informaci zákazníkovi, pokud si to klient bude přát.

c) Výpočet nákladů

Modul je schopen vypočíst celkové náklady na servis u zaměstnanců i náklady na servis u partnerů a servisních středisek, započte i logistické náklady, které byly vynaloženy na dopravu porouchaného výrobku do servisu. Modul je schopen zaznamenat náklady na odstranění poruchy.

d) Vylepšení kvality servisních procesů

Modul po naplnění daty bude znát různou kvalitu různých servisních středisek, kam zákazníci klienta i klienti zasílají výrobky nebo příslušenství z důvodu nutného servisu nebo reklamace. Tyto údaje pak poslouží k zlepšování servisních procesů.

Optimalizace skladového a výrobního procesu

a) Naskladnění

Modul obsahuje nástroje pro co nejefektivnější a nejjednodušší naskladnění produktů. Samořejmostí je i možnost naskladnění přes celní sklad, které musí být možné až po dodání potvrzení od celního úřadu o jednotné celní deklaraci.

b) Vyskladnění

Modul obsahuje nástroje pro efektivní vyskladnění produktů. U vyskladňování se dodací listy vytvářejí automaticky a není nutné do nich zasahovat. Také je možné pro vyskladnění vytvořit záruční list, do kterého se vyplní sériová čísla.

c) Expedice

Modul nabízí nástroje pro řešení problematiky expedicí. Expedice jsou vázány na dokumenty – dodací list, faktura, přesun, půjčka, reklamace. Je možné vázat expedici na více než jeden dokument.

Pro situace, kdy je klientovi třeba zaslat více balíků je možné jeden balík (expedici) označit jako dobírku výběrčí, která určuje hodnotu všech balíků a pojištění.

Nástroje také umožňují automatickou generaci expedic podle zadané hodnoty a to i výběrčích dobírek, kde první záznam bude typu výběrčí a zbytek nevýběrčí.

Po uložení expedice nástroj nabízí okamžité vytisknutí štítku balíku. Pokud se jedná o výběrčí dobírku, vytiskne se štítek s požadovanou výší ceny k uhrazení. Toto funguje i pro automatické generování expedic.

d) Sledování obsahu balíků

Řešení umožňuje sledování obsahu jednotlivých balíků a na základě této evidence automaticky rozděluje hodnotu dobírky, pojištění a hmotnost do jednotlivých expedičních balíků.

e) Skladové přesuny

Modul obsahuje nástroje pro skladové přesuny. Přesuny musí být možné provést klasicky i vygenerovat přesun na nový sklad z již existujícího skladového přesunu.

g) Zápůjčky

Řešení umožňuje vytvoření zápůjček. U každé zápůjčky je možné přidělit klienta (pomocí vyhledávácích nástrojů), přidělit odpovědnou osobu, specifikaci skladů, datum zápůjčky a datum navrácení.

h) Seznam skladových operací

Modul obsahuje seznam skladových operací. V seznamu jsou zobrazeny následující údaje:

 • Indikátor, jestli se ke skladové operaci váže potvrzený dodací list
 • Typ skladového dokladu
 • Název skladu
 • Kód skladové položky
 • Datum zaúčtování
 • Kód dodacího listu
 • Indikátor, zdali jde o příjem či výdej
 • Množství přijatých dílů na sklad
 • Množství vydaných dílů ze skladu
 • Prodejní cena dílů
 • Nákupní cena dílů
 • Obchodní jméno klienta
 • Název dílu
 • Kód faktury
 • Kód objednávky
 • Kód přesunu
 • Nákupní cena v dané měně
 • Měna, ve které je cena
 • Prodejní cena
 • Zisk, rozdíl mezi hodnotou prodejní a nákupní
 • Ocenění produktu ve skladu
 • Hodnota cla
 • Zbývající množství dílu
 • Zbývající hodnota

Tyto sloupce v seznamu operací umožní, aby na první pohled bylo vidět, jaké operace a jejich detaily probíhají ve firmě, což je pro optimalizaci naprosto nezbytné.

Systém následné kontroly určený pro management

a) Agregace faktových tabulek do multidimenzionálnch struktur

Modul vyhodnocuje data z datového skladu ERP systému a výsledky agreguje do multidimenzionálních struktur – kostek. Tyto struktury obsahují agregované výsledky, které jsou poté k dispozici nezávisle na datech v ERP systému. Datové kostky musí fungovat na bázi MS SQL 2005 OLAP a přístup k nim tedy musí být s kompatibilními produkty – například MS Excel 2007 či ProClarity. Modul musí splňovat tří podmínky:

 1. Možnost předdefinování požadovaných pohledů a reportů
 2. Nezávislost vyhodnocování na chodu ERP systému
 3. Okamžitá dostupnost výsledků díky uložení ve speciální databázi
Adresa:

Pražská 180, 250 66, Zdiby

Kontaktní email

info@datatop.cz