Datatop

Modulární systém Dateshop

Moduly pro prodejnu

Modul pro optimalizaci pracovního času prodejců

Softwarové řešení napojené na ERP a CRM software klienta a pořadový systém na prodejně. Modul umožňuje výpočet, který z prodejců může přebírat práci call centra (na prodejně nikdo není).

Modul vyžaduje vypozorovat na místě prodejen chování a pracovní náplň práce prodejců během dne. Lze očekávat určité modelové situace, které se budou opakovat a modul je může nastavit jako standardizované. Jiná situace je, kdy na prodejně se nalézá více zákazníků prohlížející si zboží a jiná, když je prodejna prázdná a například se vystavuje nové zboží. Všechny činnosti trvají různě zkušeným prodejcům různou dobu. Aby bylo možné činnosti postupně normovat, modul je třeba vyladit v mnoha popsaných situacích. Výsledný modul pak umožňuje výrazně zvýšit efektivitu práce prodejců.

Pro správnou funkcionalitu modulu je nutné zpočátku popsat procesy přímo na vzorové prodejně a vytvářet databázi postupů přímo zaměstnanci Datatopu, kdy tito budou při vývoji úzce spolupracovat s programátory primárního vývoje. Následně, až bude obslužný program hotový, lze činnost doplnění databáze převézt na zaměstnance klienta.

Pořadový modul na prodejně

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z dotykové obrazovky, info obrazovky, řídícího software a software pro komunikaci s ERP systémem. Při příchodu si zákazník vezme číslo a na info obrazovce je vyzván, ke kterému prodejci má jít. Systém je navržen tak, aby dotykových obrazovek a info obrazovek mohlo být více (velká prodejna s více vchody a s více místy pro prodejce).

Databáze „FAQ“ a „best practices“ na prodejně

Rozsáhlá databáze zákaznických zkušeností a dotazů zjištěných při reálném provozu prodejny. Tato databáze přináší klientovi „best practices“ pro zlepšení zákaznické spokojenosti.

Platební terminál

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z dotykové obrazovky, přístroje na příjem peněz, přístroje na výdej peněz a software na napojení na ERP. Platební terminál umožňuje zaplatit zakázku, která byla objednána přes eshop nebo na prodejně.

Infopanel – informace o vystaveném zboží

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z dotykové nebo běžné obrazovky a software, u kterého se přes mapu prodejny zákazník dozví přesnější informace o vystaveném zboží, které jsou zpravidla uložené na e-shopu. Na prodejně je zpravidla u zboží umístěna malá cedulka se základními informacemi o zboží, zbylé informace jsou na webu. Zákazník u infopanelu zadá kód zboží nebo zboží dohledá kliknutím na místo na mapě prodejny a následně si může o zboží přečíst informace, které klient uvádí na e-shopu. 

Pro správnou funkčnost modulu je třeba, aby byl správně zmapován provoz na prodejně. Zpočátku databázi budou vytvářet přímo pracovníci Datatopu, kdy nový program nebude ještě hotový a pro spuštění programu pro programátory primárního vývoje je nutné, aby tito pracovali se skutečnými daty – např. tvarem prodejny, uspořádáním zboží apod.

Prezentační panel

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z dotykové obrazovky, přepínače a software umožňující zákazníkovi přepínat mezi jednotlivými výrobky a bezprostředně porovnávat jejich funkce a v případě zájmu klienta při propojení na Infopanel získat detailní informace o těchto výrobcích. Řešení je vhodné pro např. porovnávání sluchátek, reproduktorů, lustrů či jiných zařízení, které jsou napájeny elektricky a svojí funkcí jsou napojeny na smyslové vnímání zákazníka (zvuk, vibrace, světlo, teplo).

Bezpečnostní a evidenční modul pro vystavené zboží

Softwarové a hardwarové řešení znemožňující odcizení zboží (pomocí komponent i celých výrobků třetích stran, které budou uzpůsobené potřebám klienta) a podklady pro evidenci zboží tak, aby bylo známo, zda je možné zboží okamžitě prodat nebo musí zboží projít uvedením do prodejního stavu.

Pro správnou funkci modulu je třeba, aby byla správně vyplňována data prodejci. Zpočátku budou databázi vytvářet přímo pracovníci Datatopu, kteří popíší přímo u klienta situace, které nastaly při instalaci zabezpečení, pokusu o loupež a odstraňování zabezpečení.

Moduly pro prodejní sklady

Modul na optimalizaci pracovního času skladníků

Softwarové řešení napojené na ERP a logistický software a pořadový systém na skladě. Modul umožňuje vypočítat, který ze skladníků a kolik ze skladníků má v danou chvíli obsluhovat zákazníky na prodejně a kolik z nich se má věnovat jiné činnosti – příprava zboží na přesuny, naskladnění zboží atd.

Pořadový modul na skladě

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z info obrazovky, řídícího software a software pro komunikaci s ERP systémem. Systém informuje zákazníka, zda se jeho zboží připravuje a případně ke kterému stolu má jít, kde čeká skladník se zbožím pro něj připraveným. Systém je navržen tak, aby umožňoval obsloužit více výdejních míst.

Modul pro optimalizaci rozmístění zboží na skladě a výpočet optimální cesty skladníka

Softwarové a hardwarové řešení napojené na ERP, které umožní umístit zboží na pozici ve skladě a následně toto zboží jinému skladníkovi dohledat. Při výdeji zboží modul zboží seřadí tak, aby byla spočítána optimální (nejkratší) cesta skladníka po skladě. Hardwarové řešení je založeno na ručních skenerech s obrazovkou, které skladník zaskladňující zboží bude nosit u sebe. U výdeje zboží nebude nutné mít skener mobilní, postačí zboží přenést ke skeneru umístěnému u výdeje zboží.

Modul vyžaduje velkou část vývoje přímo na místě skladu klienta a úzkou spolupráci s klientem, kdy se systém musí z logiky věci přizpůsobit typu zboží a tvaru prostor skladu klienta.

Modul pro objednávku přepravní služby

Modul umožní objednání přepravní služby skládající se z rozhraní pro zadávání přepravy, zaslání informace o zadání přepravy zákazníkovi a evidence zadaných přeprav předávané do CRM modulu. Jedná se o jednotné rozhraní pro objednání různých přepravních služeb. Modul je napojen na rozhraní jednotlivých přepravních služeb, ERP a CRM.

Modul pro optimalizaci množství zboží na pobočkách a oběh zboží mezi pobočkami

Modul na skladové hospodářství ERP umožňuje rozmísťovat optimálně zboží na jednotlivých pobočkách tak, aby při prodeji zboží na jedné pobočce vytvořil přesun zboží z hlavního skladu, pokud zboží na hlavním skladu je ve větším množství.

Kamerový modul pro sledování příjmu zboží

Softwarové a hardwarové řešení napojené na ERP modul klienta. Při příjmu zboží se automaticky spustí natáčení na kamerový záznam, které ukládá obsah balíků doručených klientovi. Po načtení zboží do ERP se příslušný kamerový záznam přiřadí k dané přejímce. Systém slouží k řešení případných sporů týkajících se nekompletnosti zásilky od dodavatele, případně poškození zásilky během přepravy zásilky.

Kamerový modul pro sledování výdeje zboží

Softwarové a hardwarové řešení napojené na ERP modul klienta. Při výdeji zboží jak zákazníkovi na prodejně, tak výdeji přes přepravní službu, je k balení zakázky nebo k fyzickému výdaji zakázky uložen kamerový záznam, který dokládá dodání kompletní a nepoškozené zakázky. Modul je podobný modulu popsanému v předchozím bodě, má však svá specifika zejména týkající se jiného workflow a použití jiného hardware. Systém slouží k řešení případných sporů týkajících se nekompletnosti nebo poškození zásilky při reklamaci zákazníkem, kdy mohlo dojít k poškození zásilky během přepravy zásilky.

Moduly pro produkt s vazbou na parametrické popisky

Modul popis produktu s vazbou na parametrické popisky

Softwarové řešení napojené na eshop. Dnes například prodejci elektroniky prodávají celou řadu velmi podobných výrobků, např. notebooků, jejichž vlastnosti jsou definovány vlastnostmi jejich komponent – např. typ a model procesoru, typ a velikost pevného disku, rozlišení displaye atd. Tento modul dokáže automaticky vytvořit popisek zboží u nově založeného produktu, kdy tento popisek vytvoří podle parametrů. Stačí tedy vytvořit blok popisků, které charakterizují všechny např. notebooky s daným typem procesoru a pak při vložení nového notebooku obsluze bude nabídnut již vzorový popisek včetně obrázků a odkazů, výkonnostní ch grafů apod.

Hlavní devizou tohoto modulu je, že lze vytvořit ihned popisek při založení produktu, čímž je znovu podpořena automatizace procesů a rychlé zakládání produktů. Tento modul nejvíce pro efektivitu a automatizaci své práce ocení nákupní oddělení klienta.

Přebírání výrobků a parametrů výrobku od dodavatele

Softwarové řešení napojené na eshop. Modul dokáže přebírat produkty od dodavatelů a zakládat je na základě nastavených požadavků od nákupního oddělení. Řešení přebírá nejen název produktu a jeho cenu, ale i parametry, které zadávají a zpřístupňují dodavatelé.

Databáze vazeb parametrů dodavatele a klienta

Součástí řešení je vytvoření vazeb mezi parametry dodavatele a klienta. Vytváření vazeb je sofistikovaná práce, která vyžaduje delší zaškolení, proto ji nebude vytvářet zaměstnanec klienta, ale zaměstnanec Datatopu v rámci měsíčního poplatku hrazeného klientem.

Moduly pro oddělení servis a reklamace

Modul na optimalizaci pracovního času servisních techniků a možné zaslání zboží přímo do servisního střediska

Softwarové řešení napojené na ERP, e-shop a reklamační software spojený s pořadovým systémem na servisu. Modul umožňuje zjištění, zda sám zákazník může poslat zboží přímo do autorizovaného servisu (v takovém případě zákazníkovi objedná přepravní službu). Modul v případě reklamace nebo servisu u klienta vybere volného servisního technika a porovnává vytížení a efektivitu práce jednotlivých servisních techniků.

Hlavní devizou tohoto modulu je, že zákazník vůbec nemusí přijít do servisu klienta, protože u celé řady výrobců lze zboží zaslat přímo do autorizovaného střediska. Nutné je však vyplnit důležité informace o reklamaci, které každý z výrobců vyžaduje jiné. Modul tak musí umět evidovat různé standardy a různé vyplňovací formuláře pro různé typy výrobků a různé výrobce.

Pořadový a přípravný modul na servisu

Softwarové a hardwarové řešení skládající se z dotykové obrazovky, počítače na zadání reklamace zákazníkem, info obrazovky, řídícího software a software pro komunikaci s ERP a reklamačním systémem klienta. Při příchodu na reklamace si zákazník nejen vezme pořadové číslo, ale může rovnou (během čekání, nebo doma na svém PC) předem zadat svoje iniciály, informace o reklamovaném zboží a popis závady, čímž urychlí příjem reklamovaného zboží. Tímto postupem se klientovi i ušetří mzdové náklady.

Modul opět šetří čas pracovníků klienta i jeho zákazníků.

Moduly pro Call centrum

Modul propojení ústředna – ERP – CRM

Modul propojující hotová řešení třetích stran k provázání informací o zakázkách uložených v ERP, automaticky odesílaných zprávách (SMS, e-mail, aplikace) a informací z aktivního a pasivního call centra klienta. Modul slouží k archivaci a následnému snadnému dohledání všech CRM záznamů.

Požadavky ze strany klientů se změnily od doby posledního vývoje značným způsobem. Ještě více se změnily moderní telefonní VoIP ústředny, a proto je nutné modul zcela přepsat, aby odpovídal moderním technologiím i novým požadavkům klientů.

Modul pasivního call centra

Modul řídící pasivní call centrum klienta. Modul zachycuje příchozí hovory a maily a přiděluje je jednotlivým volným pracovníkům call centra. Modul umožní přidělit k těmto záznamům informaci o zákazníkovi a zakázce, kterých se každý záznam týkal.

Modul aktivního call centra

Modul řídící aktivní call centrum klienta. Modul umožňuje obsluze označovat a vyhledávat nevyřízené obchodní případy v ERP, na mailovém serveru. Modul pak může i přidělovat tyto nevyřízené obchodní případy jiným volným pracovníkům call centra, pokud není pracovník, pod kterého obchodní případ přidělen, dlouhodobě přítomný. Modul bude využívat hotová řešení třetích stran s tím, že výhodou modulu je integrace a sjednocující ovládání s jinými moduly, kdy dané řešení umožní snazší orientaci obsluhy.

Adresa:

Pražská 180, 250 66, Zdiby

Kontaktní email

info@datatop.cz